Veli-Pekka Nurmi, kansanedusajaehdokkaasi, pätevä ja mukava

tietosuojaseloste

Tämä on Vääntövoima ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 11.01.2019.
Viimeisin muutos 11.01.2019.

Vääntövoima ry toimii sekä henkilöiden että yritysten kanssa. Vääntövoima ry käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaanVääntövoima ry:n käsittelemiin henkilötotietoihin.

Tietosuojaseloste sisältää Vääntövoima ry:n jäsen- ja markkinointirekisterin selosteen sekä jäsenrekisteriä koskevat muut tiedot.

Jäsenrekisterin selosteessa kerrotaan Vääntövoima ry:n jäsenien tietojen käsittelystä. Markkinointirekisterin selosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä. Jäsen- ja markkinointirekisterin muut tiedot sisältävät tietoja rekisteröidyn oikeuksista ja tietoturvasta.

JÄSENREKISTERIN SELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ
Vääntövoima ry

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Minna Österman, pateva.mukava@gmail.com

3. REKISTERIN NIMI
Yhdistyksen jäsenrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Vääntövoima ry:n jäsen-, asiointi- tai sidosryhmäsuhde tai muu asiallinen yhteys sekä suostumus tai toimeksianto. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on toteuttaa Vääntövoima ry:n tarkoitukseen liittyvä verkkokauppalvelutoimintaa kuten asiakkaan tilaamien tuotteiden laskutus ja toimittaminen sekä mahdollinen viestintä ja markkinointi eri kanavissa.

Vääntövoima ry käyttää tietoja käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Vääntövoima ry:n lukuun henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintiedot sekä mut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

- Etunimi
- Sukunimi
- Osoite-, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot (laskutus-, toimitusosoite)
- Yrityksen nimi
- Yrityksen y-tunnus

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan asiakkaalta tilausvaiheessa. Tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, mutta niitä voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvloittavissa rajoissa. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman erillistä lupaa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimijoiden toimesta, joiden tehtävännkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MARKKINOINTIREKISTERIN SELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ
Vääntövoima ry

2. REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSHENKILÖ
Minna Österman, pateva.mukava@gmail.com

3. REKISTERIN NIMI
Vääntövoima ry markkinointirekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä voi käsitellä tässä rekisterissä olevia henkilötietoja suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin myös sähköisiä välineitä käyttäen, mikäli rekisteröity on antanut sähköisen sähköpostimarkkinointiluvan.

Rekisterinpitäjä käyttää markkinoinnin tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Rekisterinpitäjän lukuun henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
- Etu- ja sukunimi
- Postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat yhteystiedot
- Markkinointiluvat ja
-kiellot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa rekisteröidyltä itseltään tai rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muista vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

JÄSEN- JA MARKKINOINTIREKISTERIÄ KOSKEVAT MUUT TIEDOT

1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan verkkopalvelun kautta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sähköpostilla. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

2. REKISTERIEN SUOJAUS JA TIETOTURVA

Rekisterinpitäjän rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitseva lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain Vääntövoima ry:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Vääntövoima ry:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä Vääntövoima ry:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.